تورهای آموزشی

افزودن فضای شناور توضیحات برای بخش‌های مختلف سایت جهت آشنایی بازدیدکننده سایت با امکانات و قسمت‌های مختلف سایت تقسیم‌بندی به مراحل مختلف با امکان حرکت بین هر قسمت/توضیح پیغام اعلام اولیه‌ی آغاز تور با انتخاب شروع یا لغو و یا

نوارهای اطلاع رسانی، اعلان و هشدار

نمایش نوارهای اعلان و هشدار، اطلاعات و محتوای خاص نمایش به صورت سفارشی در صفحه و یا صفحات مشخص شده نمایش محتوای خاص به بازدیدکنندگان رسیده از گوگل نمایش محتوای خاص به بازدیدکنندگان رسیده از فیس‌بوک نمایش محتوای خاص به