مبدل تاریخ شمسی به میلادی

تبدیل تاریخ جلالی(شمسی) به گرگوریان(میلادی)

  

نتیجه: